Partner Rankingu

Doskonałość mimo wszystko

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że organizowany po raz kolejny przez „Perspektywy” Ranking Liceów i Techników to zinstytucjonalizowany element krajowego systemu szkolnego. Będąc swoistą instytucją, Ranking oddziałuje na funkcjonowanie szkół przez sam fakt istnienia.

Widać to dobrze z perspektywy pracy podczas kolejnych posiedzeń Kapituły. Zarówno treści wypowiedzi uczestników tych spotkań, jak też emocjonalne zaangażowanie dyskutantów dowodzą , jak silnie społeczności szkolne orientują się w swej pracy na osiąganie rezultatów decydujących o miejscu liceum lub technikum na liście rankingowej.

Ogłoszenie wyników nie zamyka konkursu. Dla wielu nauczycieli i uczniów jest to początek pracy o utrzymanie dobrego miejsca, dla innych otwarcie działań skierowanych na poprawę pozycji w roku następnym, dla wszystkich – powód do refleksji nad źródłami sukcesu lub przyczynami lokaty niższej niż oczekiwana.

Uporządkowaniem rankingowym zainteresowani są nie tylko pedagodzy oraz uczniowie. Żywy oddźwięk budzi on także wśród rodziców, a także administracji oświatowej. Jak poprzednio, również w tym roku, będziemy wręczać laury na ręce dyrektorów zwycięskich liceów i techników ale w obecności uczniowskich reprezentacji szkół, przedstawicieli kuratoriów oświaty, a także przedstawicieli samorządu. To jeszcze jeden dowód na to, że ranking „Perspektyw” stanowi ważne ogniwo w łańcuchu przedsięwzięć podejmowanych w celu podnoszenia jakości kształcenia w szkołach średnich.

Jak każdy konkurs, także ten przebiega – bo inaczej być nie może – w atmosferze rywalizacji. Jest to jednak rywalizacja, która swą szlachetnością przypomina czystą ideę olimpijską. Choć wyłaniamy zwycięzców, to nie ma tutaj przegranych, a sukces nie jest osiągany kosztem pokonanych. Wyścigowi o palmę pierwszeństwa nie towarzyszy chęć wyeliminowania przeciwnika, bo przeciwników tu nie ma. Główna wartość towarzysząca prowadzonemu od ponad dwudziestu lat rankingowi wyraża się w podnoszeniu rezultatów kształcenia szkolnego.

Światli pedagodzy podkreślają, że wyniki egzaminów nie stanowią jedynego, a nawet głównego wyznacznika jakości szkoły. W nie mniejszym stopniu co rezultaty na świadectwach szkolnych o tej jakości świadczą uśmiechy na twarzach uczniów. Nie są to wyniki alternatywne. W dobrej szkole radość poznawania i uczenia się, towarzyszy wytężonej pracy programowej. Dobra szkoła to taka, która wyposaża swoich absolwentów w szeroką wiedzę i umiejętności wyznaczone programem kształcenia. Ale nie tylko. Ważne jest także to, co oferuje swoim uczniom poza wymaganiami standardowymi. Od dobrej szkoły oczekujemy także działań inspirujących uczniów do podejmowania zadań ponadprogramowych, do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze, pracy włożonej we własny rozwój i sztukę współdziałania.. Taka szkoła nie jest możliwa bez nauczycieli, którzy chcą i potrafią odkrywa a także rozwijać tkwiący w młodzieży potencjał, predyspozycje i talenty. To prawda, że poszczególne kryteria rankingu nie dotyczą wprost wyróżnionych aspektów, jednakże wzięte łącznie pozwalają mieć uzasadnioną nadzieję, iż w najlepszych rankingowych szkołach zdolni, pracowici i otwarci na pomoc ze strony swych nauczycieli – mistrzów uczniowie, mają stworzone najlepsze warunki dla realizacji wartości, stanowiących najpiękniejsze dziedzictwo humanistyczne.

Jan Łaszczyk
przewodniczący Kapituły Rankingu

Fundatorzy nagród